rectangle ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  НА СТРАНИЧНИТЕ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ (СЖП)

Практиката на  инспекторите от БАБХ показва, че едни от основните нерешени въпроси в редица търговски хранителни обекти (най-вече големи хранителни магазини и супермаркети) е съхранението и обезвреждането на станали негодни за употреба от човека храни от странични животински продукти (наричани съкратено  просто СЖП). Тези храни са станали негодни за употреба от човека било поради изтичане на срока им на годност, било поради друга търговска или технологична причина.  Оказва се, че много-често тези храни не се събират, изнасят и обработват правилно от обекта, което се явява сериозен източник както на потенциални опасности за здравето на хора и животни, така и на сериозни нарушения на нормативните изисквания в тази област. За да помогнем за решаването на този проблем създадохме комплекта от документи свързани със събирането, изнасянето и обезвреждането на тези храни, прилагането на които решава задачата.

  

Тази документация трябва да е част от системата за управление безопасността на храните на всички хранителни оператори, които използват и боравят с хранителни продукти от животински произход: месни, млечни, яйчни и рибни (включително пчелни!).

Наличието на такава документация по принцип не е задължителен елемент на стандартната система за безопасност на храните, но всеки национален регулаторен орган (какъвто е БАБХ) е в правото си да изисква освен стандартните и специфични или конкретни изисквания по отношение безопасността на храните. Такъв е случая с документацията и мерките по отношение на събирането, изнасянето и обезвреждането на страничните животински продукти (СЖП) в различни търговски обекти работещи с продукти от животински произход.

Съобразно опасността им за здравето на хората и животните, страничните животински продукти се делят на три групи:

Категория 1: Това са най-рисковите продукти включващи всички части на трупа на различни видове умрели или убити животни (диви, циркови, зоо) и материалите от тях.

Категория 2: Това са високо-рискови продукти, включващи тор и различни животински отпадъци и др. Към тази категория си отнасят всички СЖП, които не могат да се определят към коя категория да се причислят.

Категория 3: Това са ниско-рискови продукти, които поради търговски причини (изтичане срока на годност) са станали негодни са човешка консумация. Именно Категория 3 СЖП са тези, които касаят различните търговски обекти работещи с храни от животински произход.

rectangle ЗАЩО Е НЕОБХОДИМА ТАКАВА ДОКУМЕНТАЦИЯ?

Включената в комплекта документация служи на търговските обекти и на заведенията за обществено хранене, които работят само с ниско-рисковата 3-та Категория СЖП. Събирането и оползотворяването на СЖП Категория 3 са дефинирани в Регламент 1069 от 2009 г. на ЕП, Регламент 142 от 2011 г. на ЕК, Закона за Ветеринарномедицинската Дейност, Закона за Управление на Отпадъците и от Наредба № 20 от 10.02.2006 г. на МЗГ относно изискванията към дейностите по събирането и обезвреждането на СЖП.

Ето защо е необходимо операторите да са наясно с тази проблематика и адекватно да предприемат мерки за отстраняване и предотвратяване на тези опасности. За целта е нужно да имат необходимата документация, която да описва и да пояснява какво, кой, защо и как да прави, така че тези опасности да бъдат премахнати или сведени до приемливи нива.

Съобразявайки се с тази нова нужда, ние предлагаме на хранителните оператори работещи с животински продукти от Категория 3 разработен и готов комплект от документи, необходими за посрещането на това ново изискване.

rectangle КАКВО ВКЛЮЧВА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНИЧНИТЕ ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ (СЖП)?

Наборът от документи покриващи събирането и обезвреждането на страничните животински продукти (СЖП) включва:

1. Указания относно използването и прилагането на документация свързана с управление на страничните животински продукти Категория 3.

 

2. Стандартна Оперативна Процедура относно "Събиране и обезвреждане на странични животински продукти (СЖП)". В Процедурата, която е част от Програмата за Добри Хигиенни и Производствени Практики (ДХПП) на системата се описва защо, къде, кога, кой и как трябва да прави (и/или да не прави) за да се гарантира ефективното и безопасно използване на тези негодни за човешка употреба храни, съобразно изискванията и нормите на Регламентите на ЕС и останалите български нормативни документи упоменати по-горе. Част от Процедурата са и предвидените Корективни Мерки в случай на допуснато несъответствие, провеждания управленски контрол и съпътстващите прилагането на Процедурата записи. Стандартната Оперативна Процедура (СОП) "Събиране и обезвреждане на СЖП" допълва СОП „Управление на отпадъците” от Системата НАССР за управление безопасността на храните на обекта.

 

3. Контролни Листове (Чек лист) "Събрани СЖП" за всеки един от събираните в обекта видове СЖП: месни, млечни, яйчни и рибни.

 

4. Търговския Документ, който се попълва при изнасянето и предаването за по-нататъшно употреба на събраните и изнесени от обекта СЖП и който играе ролята на Дневник "Предадени СЖП".

 

4. Списък на фирмите обезвреждащи и преработващи странични животински продукти (СЖП).

 

N.B. Тази нова документация представлява промяна в документацията на системата, затова се попълва и Дневник "Промяна в документацията", като се добавят и описват добавените видове документи, със съответна дата и редакция.

 

Бързо и на съвсем достъпна цена ние изготвяме и ви предоставяме този набор от документи, съобразени с наименованието на обекта, населеното място в което се намира и името на оператора на хранителния обект. Ако желаете да ви се издаде фактура за пакета не забравяйте да попълните и необходимите данни за фирмата или лицето, на името на което желаете фактурата да се издаде. За целта просто ни изпратете е-мейл или се свържете с нас като НАТИСНЕТЕ ТУК!